หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม  
 
 
 
นายสมวงค์ แก้วเกตุ
สาธารณสุขอำเภอฉวาง
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบการบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
นโยบายผู้บริหาร
การบริหารงานบุคคล
กฏหมาย/ประกาศต่างๆ
ผลการดำเนินงาน
ชมรมจริยธรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 
     
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
  ภาพกิจกรรม
22 ก.ย.63 นายอาคม ทองอินทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดพิธีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมีการอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกฏหมายจราจรให้กับแกนนำนักเรียนในอำเภอฉวาง จำนวน 50 คน ณ สำนักงานธารณสุขอำเภอฉวาง
22 ก.ย.63 นายอาคม ทองอินทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดพิธีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โดยมีการอบรมให้ความรู้และเสริมท...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอฉวาง
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
   ข่าวสารในเครือ               สสอ.ฉวาง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 64)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 71)
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 67)
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 65)
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 63)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สสอ.ฉวาง (ดู : 540)
อบรมการเงิน การคลัง และพัสดุ ปี 2561 (ดู : 435)
 
ดูทั้งหมด
 
    หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.ฉวาง
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 363)
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและเงินบริจาค ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 (ดู : 490)
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน (ดู : 430)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 495)
 
ดูทั้งหมด
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วนงานในเครือข่าย
  สสอ.ฉวาง
  รพ.สต.บ้านห้วยปริก
  รพ.สต.บ้านกะเปียด
  รพ.สต.บ้านนาเขลียง
  รพ.สต.บ้านควนสวรรค์
  รพ.สต.บ้านทานพอ
  รพ.สต.บ้านหนองท่อม
  รพ.สต.บ้านนาเส
  รพ.สต.บ้านปากน้ำ
  รพ.สต.บ้านสวนจีน
  รพ.สต.บ้านมะปรางงาม
  รพ.สต.บ้านทอนวังปราง
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอฉวาง
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs