หน้าแรก รู้จัก รพ.สต.บ้านหนองท่อม บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ P : People centered หรือใส่ใจประชาชน H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม  
 
 
 
นางสาวขนิษฐา สุขจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
 
เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
บุคลากร
ผู้ดูแลระบบ
 
     
ภารกิจสาธารณสุขอำเภอ ห้องปฎิบัติการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
  ภาพกิจกรรม
การอบรมพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ ครั้งที่ 4 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอฉวาง
28-30 มีนาคม 2565 การอบรมการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย (R2R ครั้งที่ 4) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง...
อ่านรายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 2/2565
29 มีนาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง...
อ่านรายละเอียด
  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอฉวาง
  ลงชื่อเข้าใช้งานอีเมล์
   ข่าวสารในเครือ               สสอ.ฉวาง
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 630)
เอกสารประกอบการรับนิเทศงาน รอบที่ 1/2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 643)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 601)
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 599)
คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (ดู : 627)
 
ดูทั้งหมด
 
     แจ้งข่าว               อบรม / ประชุม / สัมมนา
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สสอ.ฉวาง (ดู : 2141)
อบรมการเงิน การคลัง และพัสดุ ปี 2561 (ดู : 2097)
 
ดูทั้งหมด
 
    หนังสือเวียน           แจ้งเรื่อง สสอ.ฉวาง
การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 1005)
คำสั่งมอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและเงินบริจาค ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 (ดู : 2204)
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชน (ดู : 2039)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ดู : 2241)
 
ดูทั้งหมด
 
      รั้ว สธ.                             กระทรวงสาธารณสุข
หน่วนงานในเครือข่าย
  สสอ.ฉวาง
  รพ.สต.บ้านห้วยปริก
  รพ.สต.บ้านกะเปียด
  รพ.สต.บ้านนาเขลียง
  รพ.สต.บ้านควนสวรรค์
  รพ.สต.บ้านทานพอ
  รพ.สต.บ้านหนองท่อม
  รพ.สต.บ้านนาเส
  รพ.สต.บ้านปากน้ำ
  รพ.สต.บ้านสวนจีน
  รพ.สต.บ้านมะปรางงาม
  รพ.สต.บ้านทอนวังปราง
รวมลิ้งค์สำคัญ
สายด่วนสุขภาพ
  1669 สายด่วนฉุกเฉิน
  1666 สายด่วนโรคมะเร็ง
  1667 สุขภาพจิต(อัตโนมัติ)
  1675 กินดีสุขภาพ
  1600 สถานีปลอดบุหรี่
  1555 ผู้บริโภคกับ อย.
  1330 สปสช.
  1165 ยาเสพติด
     รอบรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
     สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กระดานสนทนา
 
  สาธารณสุขอำเภอฉวาง
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs