หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.ฉวาง
หัวข้อ วันที่
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 0) 11 พ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 34) 11 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 25) 11 พ.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนตุลาคม 2563 (ดู : 96) 1 พ.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกันยายน 2563 (ดู : 231) 1 ต.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 288) 1 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 299) 1 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 304) 1 ก.ย. 2563
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 292) 1 ก.ย. 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 258) 1 ก.ย. 2563
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 267) 1 ก.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ดู : 238) 1 ก.ย. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 251) 1 ก.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 236) 1 ก.ย. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 287) 4 ส.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 355) 1 ส.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 279) 20 ก.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 440) 1 ก.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 264) 12 มิ.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 419) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบบจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 427) 27 พ.ค. 2563
สรุปการจัดหาพัสดุ เดือนเมษายน 2563 (ดู : 277) 25 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(แบบจ้างเหมา) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 438) 25 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(แบบจ้างเหมา) ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ (ดู : 564) 15 พ.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 368) 5 พ.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนเมษายน 2563 (ดู : 462) 1 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานด้านการเงิน พัสดุและบัญชี เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน (ดู : 495) 16 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 440) 9 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 469) 7 เม.ย. 2563
รายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 (ดู : 478) 2 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 (ดู : 475) 2 เม.ย. 2563
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 473) 2 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 464) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 468) 1 เม.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2563 (ดู : 475) 1 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ดู : 466) 18 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 468) 18 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 (ดู : 454) 4 มี.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ร่วมกับ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน (ดู : 456) 4 มี.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ 63 (ดู : 481) 1 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (ดู : 439) 27 ก.พ. 2563
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รุ่นที่2 (ดู : 462) 21 ก.พ. 2563
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” รุ่นที่ 1 (ดู : 467) 20 ก.พ. 2563
แผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ดู : 478) 11 ก.พ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 529) 10 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/63 (ดู : 445) 5 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 476) 5 ก.พ. 2563
การประเมินสมรรถนะของข้าราชการ รอบ 1/63 (ดู : 494) 5 ก.พ. 2563
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/63 (ดู : 460) 5 ก.พ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดู : 415) 3 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู : 416) 3 ก.พ. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2563 (ดู : 490) 1 ก.พ. 2563
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ดู : 458) 31 ม.ค. 2563
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวางและหน่วยงานในสังกัด (ดู : 322) 17 ม.ค. 2563
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน (ฉบับปรับปรุง) ปี 2563 (ดู : 425) 15 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 464) 14 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 447) 13 ม.ค. 2563
คู่มือการให้บริการออกใบรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ดู : 407) 7 ม.ค. 2563
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 415) 6 ม.ค. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 (ดู : 391) 3 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs