หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.ฉวาง
หัวข้อ วันที่
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รุ่นที่2 (ดู : 1) 21 ก.พ. 2563
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” รุ่นที่ 1 (ดู : 0) 20 ก.พ. 2563
การประเมินสมรรถนะของข้าราชการ รอบ 1/63 (ดู : 69) 5 ก.พ. 2563
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/63 (ดู : 65) 5 ก.พ. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2563 (ดู : 105) 1 ก.พ. 2563
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ดู : 78) 31 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 100) 14 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 81) 13 ม.ค. 2563
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 104) 2 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 95) 4 ธ.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 85) 1 ธ.ค. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง (ดู : 111) 15 พ.ย. 2562
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 113) 6 พ.ย. 2562
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 103) 6 พ.ย. 2562
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 125) 5 พ.ย. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 113) 5 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 95) 4 พ.ย. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนตุลาคม 2562 (ดู : 124) 1 พ.ย. 2562
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 101) 31 ต.ค. 2562
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 105) 31 ต.ค. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 108) 30 ต.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกันยายน 2562 (ดู : 118) 1 ต.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 102) 1 ก.ย. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 111) 1 ส.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน 2562 (ดู : 107) 1 ก.ค. 2562
ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 รอบที่ 1 (ดู : 106) 10 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม STRONG 62 (ดู : 89) 6 มิ.ย. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 116) 1 มิ.ย. 2562
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1/62 (ดู : 119) 10 เม.ย. 2562
สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 104) 9 เม.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/62 (ดู : 97) 8 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ดู : 115) 5 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปี 2562 (ดู : 97) 4 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ปีพ.ศ.2562 (ไตรมาส 2) (ดู : 130) 3 เม.ย. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนเมษายน 2562 (ดู : 125) 1 เม.ย. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2562 (ดู : 94) 1 เม.ย. 2562
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สสอ.ฉวาง (ดู : 133) 21 มี.ค. 2562
มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 137) 20 มี.ค. 2562
การสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) (ดู : 104) 20 มี.ค. 2562
รายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 115) 19 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 112) 19 มี.ค. 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 (ดู : 117) 18 มี.ค. 2562
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง (ดู : 172) 18 มี.ค. 2562
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามทุจริต ปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง (ดู : 132) 15 มี.ค. 2562
แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ดู : 108) 14 มี.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ดู : 109) 14 มี.ค. 2562
หลักปฏิบัติการใช้รถราชการ ปี 2562 (ดู : 116) 14 มี.ค. 2562
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเเภอฉวางและหน่วยงานในสังกัด (ดู : 151) 12 มี.ค. 2562
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2562 (ดู : 96) 6 มี.ค. 2562
รายงานแบบสรุปการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) เดือนตุลาคม 61-กุมภาพันธ์ 62 (ดู : 138) 5 มี.ค. 2562
กลุ่มการบริหารงานที่โปร่งใส ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างรวมพลังความโปร่งใสด้วยมือเรา (ดู : 124) 1 มี.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 133) 1 มี.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2562 (ดู : 198) 1 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน (ดู : 106) 1 ก.พ. 2562
มาตรการการป้องกันการรับสินบนในทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง (ดู : 124) 23 ม.ค. 2562
บทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดู : 130) 22 ม.ค. 2562
รายงานการประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู : 125) 22 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข) (ดู : 146) 3 ม.ค. 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 101) 2 ม.ค. 2562
คู่มือการให้บริการออกใบรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ดู : 127) 2 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs