หน้าแรก รู้จัก สสอ.ฉวาง บุคลากร ข่าวสารในเครือข่าย ภาพกิจกรรม กระดานสนทนา ติดต่อเรา
  ข่าวในเครือ สสอ.ฉวาง
หัวข้อ วันที่
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 69) 1 ส.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 170) 1 ก.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤษภาคม 2563 (ดู : 152) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบบจ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 168) 27 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(แบบจ้างเหมา) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ดู : 192) 25 พ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(แบบจ้างเหมา) ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ในเวลาราชการ (ดู : 290) 15 พ.ค. 2563
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 100) 5 พ.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนเมษายน 2563 (ดู : 199) 1 พ.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานด้านการเงิน พัสดุและบัญชี เพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน (ดู : 227) 16 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 196) 9 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 210) 7 เม.ย. 2563
รายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 (ดู : 221) 2 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 (ดู : 205) 2 เม.ย. 2563
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 206) 2 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน (ดู : 193) 1 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 199) 1 เม.ย. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมีนาคม 2563 (ดู : 201) 1 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ดู : 210) 18 มี.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ดู : 211) 18 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 (ดู : 201) 4 มี.ค. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง ร่วมกับ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน (ดู : 199) 4 มี.ค. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ 63 (ดู : 215) 1 มี.ค. 2563
ผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปี 2563 (ดู : 181) 27 ก.พ. 2563
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รุ่นที่2 (ดู : 201) 21 ก.พ. 2563
กิจกรรมอบรมป้องกันควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” รุ่นที่ 1 (ดู : 196) 20 ก.พ. 2563
แผนการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2563 (ดู : 198) 11 ก.พ. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 265) 10 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/63 (ดู : 183) 5 ก.พ. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2563 (ดู : 217) 5 ก.พ. 2563
การประเมินสมรรถนะของข้าราชการ รอบ 1/63 (ดู : 250) 5 ก.พ. 2563
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/63 (ดู : 249) 5 ก.พ. 2563
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ดู : 222) 3 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจิตพอเพียงต้านทุจริต (ดู : 217) 3 ก.พ. 2563
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนมกราคม 2563 (ดู : 281) 1 ก.พ. 2563
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE (ดู : 255) 31 ม.ค. 2563
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวางและหน่วยงานในสังกัด (ดู : 126) 17 ม.ค. 2563
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน (ฉบับปรับปรุง) ปี 2563 (ดู : 214) 15 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 278) 14 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 263) 13 ม.ค. 2563
คู่มือการให้บริการออกใบรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ดู : 225) 7 ม.ค. 2563
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 224) 6 ม.ค. 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ครั้งที่ 1 (ดู : 206) 3 ม.ค. 2563
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 292) 2 ม.ค. 2563
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (ดู : 185) 1 ม.ค. 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 (ดู : 187) 1 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (ดู : 186) 1 ม.ค. 2563
ผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ดู : 221) 27 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 280) 4 ธ.ค. 2562
สถานการณ์โรคทางระบาดวิทยา เดือนพฤศจิกายน 2562 (ดู : 266) 1 ธ.ค. 2562
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน (ดู : 275) 15 พ.ย. 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง (ดู : 293) 15 พ.ย. 2562
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี 2562 (ดู : 249) 14 พ.ย. 2562
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 292) 6 พ.ย. 2562
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ดู : 284) 6 พ.ย. 2562
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 225) 5 พ.ย. 2562
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 309) 5 พ.ย. 2562
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง เรื่อง มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (ดู : 296) 5 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 274) 4 พ.ย. 2562
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 232) 1 พ.ย. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (ดู : 229) 1 พ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง
เลขที่ 24 หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150
โทรศัพท์ : 075-481-182 โทรสาร : 075-481-314
Copyright © 2016. www.chawangpho.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs